Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Aydınlatma Metni
Değerli müşterimiz, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vivense” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.
1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar
KVKK’nın uygulanmasında;
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.
Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?
Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Vivense olarak müşterilerimizin özel nitelikli kişisel verilerini işlemediğimizi belirtmek isteriz.
İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri
Bu kapsamda Vivense olarak ürünlerimiz hakkında yaptığınız yorum ve paylaşımlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri yine belirttiğimiz işleme amacı ve hukuki sebepler doğrultusunda açık rızanıza dayanarak sizlerden alıp, kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaktayız. Bu doğrultuda Vivense tarafından işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik
İşlenebilecek Kişisel Veriler İsim-soyisim, Kullanıcı adı
İşlenme Amaçları Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Sosyal Medya Hesaplarımızda Paylaşılması
İşlenme Hukuki Sebepleri Anılan kimlik verileriniz sosyal medya hesaplarımızda ve bülten çalışmalarımızda içerik paylaşımları yapmak üzere açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta, Cep telefon numaranız
İşlenme Amaçları İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
İşlenme Hukuki Sebepleri Anılan kimlik verileriniz sosyal medya hesaplarımızda ve bülten çalışmalarımızda içerik paylaşımları yapmak üzere açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İşlenebilecek Kişisel Veriler Paylaşım yapmış olduğunuz ürün ve yorum görselleri
İşlenme Amaçları Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Sosyal Medya Hesaplarımızda Paylaşılması
İşlenme Hukuki Sebepleri Anılan kimlik verileriniz sosyal medya hesaplarımızda ve bülten çalışmalarımızda içerik paylaşımları yapmak üzere açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
Kişisel Veri Toplama Yöntemi
Kişisel verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Vivense adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar ("SMS") veya multimedya mesajları ("MMS") dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.
Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır ?
Vivense, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp, veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transferleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.
Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz ?
Vivense olarak Kişisel Verilerinizi güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeblerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, sosyal medya hesaplarımızda paylaşabilmekteyiz.
İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır ?
i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Vivense bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:
 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacanın ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeblerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz,
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.
ii. Başvuru
Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresi aracılığıyla başvurmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Vivense kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca kurul tarafında belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Vivense'ye yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedilebilir bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edebilmesi halinde, Vivense olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.
iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri
İşbu metinde kullanılan Vivense ifadesi Türkiye'de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir.
VİVENSE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Sit. No:127/40 Şişli İstanbul